ឡចំហាយចំហាយអគ្គិសនី

  • Electric Steam Boiler

    ឡចំហាយចំហាយអគ្គិសនី

    ឡចំហាយអគ្គិសនីដែលមានឈ្មោះជាឡចំហាយកំដៅអគ្គីសនីប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាប្រភពថាមពលហើយបំលែងវាទៅជាថាមពលកំដៅបង្កើតបានជាចំហាយទឹក / ទឹក / សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់។